Touken KomachiJAPANESE SWORD/ Katana____SWORD FITTINGS/ Tsuba Kozuka____ATELIER Touken Komachi____ARTICLES of SWORD____ANTIQUE____Consigment sales

T o u k e n  K o m a c h i 's   S w o r d s  L i s t
Tachi
* Sukemura (Ko-Bizen), in shirasaya (2 shaku 3 sun 0 bu 3 rin) [ A040715 ] JPY 12.000.000-
Daisho
NEW! * Daisho Tachi : Yasumitsu, Wakizashi : Kô-zuke dai-jô Fujiwara Yoshikuni) in shirasaya, with koshirae (2 shaku 3 sun 6 bu 9 rin, 1 shaku 5 sun 2 bu 1 rin) [ A070417 ] JPY 3.300.000-

Katana
NEW! * No signature, in koshirae, kawa-zaya attached (2 shaku 2 su 1 bu 4 rin) [ A050417 ] JPY 280.000-
* No signature, in shirasaya (2 shaku 4 su 4 bu 8 rin) [ A030516 ] JPY 280.000-
NEW! * Signed as "江州住助長", in koshirae, (2 shaku 4 sun 4 bu 8 rin) [ A060417 ] JPY 280.000-
NEW! * No signature (MIYAGAWA Munetsugu), in shirasaya, (2 shaku 1 sun 4 bu 5 rin), [ A030417 ] JPY 390,000-
* No signature (Shiga Seki), in shirasaya, (2 shaku 2 sun 1 bu 1 rin), [ A030317 ] JPY 550,000-
* Hizen second generation Masahiro (ura : Hizen-no-kuni Kawachi-no-kami Fujiwara Masahiro omote : -), in shirasaya, (2 shaku 4 sun 4 bu 8 rin) [ A110515 ] JPY 600.000-
* Kanesada (omote : "兼貞", ura : -), in shirasaya, with koshirae (2 shaku 2 sun 6 bu 7 rin) [ A030217 ] JPY 650.000-
* No signature (Wakasa-no-kami Ujifusa), in shirasaya, (2 shaku 3 sun 6 bu 6 rin), [ A011116 ] JPY 850.000-
* KÔNO Sadamitsu, (omote : Buzen-ju KONO Sadamitsu saku, ura : tsuchinoe-ne yongatsu kichijitsu), in koshirae (2 shaku 4 sun 2 bu 9 rin) [ A050616 ] JPY 850.000-
*Kanenaga(omote : Kanenaga, ura : -), in shirasaya, (2 shaku 4 sun 4 bu 8 rin) [ A050215 ] JPY 850.000-
* Magoroku Kanemoto (omote : Kanemoto, ura : -), (1 shaku 9 sun 8 bu 6 rin), in shirasaya [ A020715 ] JPY 1,800.000-
* Shinkei Tanemitsu (omote : 應新辰道君需作之 ura : 文久三年亥二月吉日 土浦臣長尾心慶藤原胤光), in shirasaya, (2 shaku 7 sun 1 bu 2 rin) [ A011216 ] JPY 2.500.000-

Wakizashi
* No signature ( O-shu Iwaki Sadanori)
, in shirasaya, (1 shaku 2 sun 5 bu 4 rin) [ A020414 ] JPY 130.000-
* No signature (Sue-Seki), in shirasaya (1 shaku 3 sun 4 bu 6 rin) [ A050916 ], JPY 150.000-
* Dewa-no-kami Noriyuki(omote : Dewa-no-kami Noriyuki, ura : -), in shirasaya, (1shaku 6 sun 6 bu 6 rin) [ A020214 ] JPY 150.000-
* Yamato-no-kami Yasumichi(omote : "大和守源康道"), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 5 bu 5 rin) [ A010217 ] 180,000円
* Tomokuni(omote : Tomokuni, ura : -), in shirasaya, (1 shaku 6 sun 9 bu 6 rin ) [ A030214 ] JPY 190.000-
* Fujiwara Muneyuki (omote : "豊州高田住藤原統行"), (1 shaku 7 sun 5 bu 5 rin ) [ A050217 ] JPY 200.000-
* Later generation Hizen Tadayoshi, (omote : Hizen-no-kuni Tadayoshi), in koshirae, (1 shaku 5 sun 3 bu 7 rin), [ A080816 ] JPY 280.000-
* Suzuki Ouma Hachiro Harukuni(omote : Suzuki Ouma Hachiro Harukuni, ura : Bunka ju-san-sai hachi-gatsu-hi), in shirasaya, (1 shaku 3 sun 2 bu 0 rin) [ A010114 ] JPY 280.000-
* Kawachi-no-kamo Minamoto-no-Yukihira( omote : "紀新太夫末河内守源行平", )ura : -), in shirasaya,(1 shaku 7 sun 8 bu 5 rin), [ A060217 ] JPY 290.000- Rusts are observed.
* Izumi-no-kami Rai Kinmichi, ( omote : (kikumon) Izumi-no-kami Rai Kinmichi, ura : -), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 7 bu), [ A021016 ] JPY 280.000-
* Akitomo AKIMOTO (omote : Akitomo saku, ura : -), in shirasaya, (1 shaku 0 sun 6 bu) [ A031012 ] JPY 300.000-
* No signagure (Kanenobu)(omote : kiri-tsuke-mei "倉"), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 5 bu 9 rin) [ A020317 ] JPY 350,000-
* No signature (Shiga Seki), in shirasaya, with koshirae, (1 shaku 2 sun 8 bu 7 rin ) [ A050317 ] JPY 380,000-
SOLD* No singature ( Sue Tegai ), in shirasaya, with dai-shô koshirae ( 1 shaku 3 sun 5 bu 6 rin) [ A071216 ] JPY 380.000-
SOLD* OKU Motohira (omote : "薩陽士元平",  ura : "安永六丁酉二月日"), (1 shaku 7 sun 8 bu 2 rin ) [ A040217 ]
* Shimosaka Sadatsugu ( omote : Echizen-no-kami Shimosaka Sadatsugu, ura : -), in shirasaya, (1 shaku 3 sun 0 bu), [ A061016 ] JPY550.000-
* Harima-no-kami Teruhiro (omote : Harima-no-kami Teruhiro, ura : -), in shirasaya, (1 shaku 5 sun 1 bu 8 rin) [ A100114 ] JPY 650.000-
* Third generation Izumi-no-kami Kinmichi, (omote : "丹波守吉道" ura : -), in shirasaya (1 shaku 4 sun 4 bu 5 rin) [ A070916 ] JPY 680.000-
* Kyô first generation Tanba-no-kami Yoshimichi ( omote : "大和守吉道", ura : -), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 9 bu 5 rin), [ A030117 ] JPY 700.000-
* MIYOSHI Nagamichi(omote : "陸奥大掾三善長道", ura : "地鉄研真鍛"), in shirasaya. (1 shaku 7 sun 1 bu 0 rin), [ A010317 ] JPY 750.000-
* Yamato-no-kami Yoshimichi ( omote : "大和守吉道", ura : -), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 9 bu 5 rin), [ A020117 ] JPY 750.000-
NEW! * No signature (Unjyu), in shirasaya, (1 shaku 7 sun 8 bu 8 rin), [ A060317 ] JPY 850.000-
* Musashi Daijô Fujiwara Korekazu (omote : 武蔵大掾藤原是一), in shirasaya, avec koshirae (1 shaku 8 sun 1 bu 0 rin) [ A041216 ] JPY 1.800.000-
* First generation Hizen Tadayoshi (omote : Hizen-no-kuni ju-nin Tadayoshi saku ura : doukoku ju-nin saku-sou Munenaga), in shirasaya,
(1 shaku 4 sun 6 bu 5 rin
[ A030715 ] JPY 8.000.000-

Ken
* Kawachi-no-kami Kiyofusa(omote : Kawachi-no-kami Fujiwara Kiyofusa saku, ura : xx taira Satsuma-no-kami ritsugan hounou x cho juichiki hinoe-uma gogatsu tsuitachi NOMURA Seijiro), in shirasaya (1 shaku 0 sun 7 bu 2 rin ) [ A040814 ] JPY 430.000-
* No signature (FUJITA Shigehide), in shirasaya, with koshirae ( 1 shaku 2 un 5 bi 0 rin) [ A030815 ] JPY 700.000-
Yari
NEW! * Hira sankaku yari (3 sun 3 bu 1 rin), in koshirae [ A040317 ] JPY 35.000-
* Fukuro-jyu-monji-yari (omote : Gei-han x x , ura : chakushi x x x x tsukuru), (9 sun 3 bu 7 rin)
[ A040916 ] JPY 150.000-
* O-syu Aizu Shimosaka, in shirasaya kabuse and koshirae tsuka, (4sun 4bu 5rin)
[ A041012 ] JPY 160.000-
* First generation Kawachi-no-kami Kunisuke, in shirasaya, with koshirae (4 sun 5 bu 5 rin) [ A071115 ] JPY 250.000-
* Bizen-no-kami Kuniyoshi(omote : Bizen-no-kami Kuniyoshi, ura : -),in shirasaya, with koshirae (1 shaku 7 sun 2 bu 6 rin) [ A010115 ] JPY 450.000-
Naginata
SOLD *Heian-jyo ju Fujiwara Kunitake, in shirasaya (1 shaku 3 sun 4 bu 6 rin)[ A061013 ]
Gunto
Tanto
* No signature, in shirasaya, (4 sun 9 bu 5 rin) [ A040116]
JPY 80.000-
* Kikuichi saku, in shirasaya, kiri box attached, (7 sun 4 bu 2 rin), [ A060916 ] JPY 100.000-
* Kazuhide IKEDA(omote : Kazuhide, ura : -), shirasaya, (7 sun 6 bu 2 rin), [ A050214 ] JPY 150.000-
SOLD * No signature (Sekishu Nagahama), in shirasaya, (8 sun 9 bu 7 rin), [ A130616 ]
* No signature (Chikushi Ryokai), in shirasaya, (9 sun 1 bu 7 rin), [ A140616 ] JPY 180.000-
NEW! * KOBAYASHI Yasuhiro(omote : "守護牧野嘉守家康宏", ura : "昭和癸亥年六月"), in shirasaya, (8 sun 4 bu 4 rin) [ A040417 ] JPY 190.000-
* Later generation Yasuhiro (omote : "康廣", ura : -), in shirasaya, with koshirae (6 sun 7 bu 3 rin) [ A020217 ] JPY 250.000-

* KIKYO Hayamitsu(omote : Hayamitsu tsukuru, ura : Heisei jyu-kyu-nen Nigatsu-bi), in shirasaya (8 sun 4 bu 4 rin) [ A150816 ] JPY 250.000-
* Sans signature (Sué Seki), dans koshiraé (9 sun 5 bu 0 rin) [ A110816 ] JPY 250.000-
* Sadatsune ( omote : Sadatsune saku, ura : Heisei nijuichinen aki kichijitsu), in koshirae ( 8 sun 3 bu 4 rin) [ A050815 ] JPY 260.000-
* No signature(Keishi-sai Naomasa) kanmuri-otoshi-zukuri, in shirasaya (9 sun 5 bu 0 rin) [ A130816 ] JPY 280.000-
* Kuniyoshi(omote : Ugo honjo ju Kuniyoshi korewo tsukuru ura : Showa mizunoto-ushi nen hachigatsu kichi-jitsu), in shirasaya, (8 sun 7 bu 4 rin) [ A080314 ] JPY 280.000-
NEW! * Naganori (Yoshii) ( omote : "永則", ura : "永享七年二月日"), in shirasaya (9 sun 0 bu 7 rin) [ A020417 ] JPY 350.000-
* Osafune Munemitsu (omote : "備前国住長船宗光" ura : "明應九年二月日"), in shirasaya, with koshirae (5 sun 3 bu 4 rin) [ A040117 ] JPY 380.000-
* First generation KOBAYASHI Yasuhiro, (mei : omote : KUROKAWA Hikaru shi no tame kanai syugo kinsaku / ura : Showa Koushin-nen gantan), in shirasaya, (7sun 5 bu 2 rin), [ A020316 ], JPY 450.000 -- > JPY 380.000- PRICE REDUCED!
NEW! * So-shu Masahiro(omote : "相州住広正作"), in shirasaya, with koshirae, (8 sun 5 bu 8 rin) [ A010417 ] JPY 480.000-
* YAMAGUCHI Kiyofusa(omote : Morioka-ju Kiyofusa korewo tsukuru ura : Nisen-ju-ni mizunoe-tatsu-nen seika), in shirasaya ( 8 sun 8 bu 1 rin) [ A071213 ] JPY550.000-
Kogatana
* Shimada Kojuro Sukemune, in shirasaya (3 sun 7 bu ) [ A041015 ] JPY 25.000-
* Yamashiro-no-kami Fujiwara Kunikiyo, in shirasaya (3 sun 8 bu ) [ A061015 ] JPY 35.000-
* Inoue Izumi-no-kami Kunisada, in shirasaya (3 sun 9 bu ) [ A071015 ] JPY 35.000-
*Kinkasan Fujiwara Kiyonaga, in shirasaya (3 sun 9 bu 5 rin) [ A090215 ] JPY 35.000-
* Bicchu-no-kami Fujiwara Kiyonobu, in shirasaya (4 sun 0 bu 8 rin) [ A081115 ] JPY 38.000-
* Bizen Osafune-jû YOKOYAMA Sukenao, in shirasaya (3 sun 9 bu 9 rin) [ A010616 ] JPY 45.000-
* Ozaki Gengoemon Suketaka, in shirasaya (3 sun 6 bu ) [ A081015 ] JPY 48.000-
* San-ami Nobuie, in shirasaya (3 sun 9 bu 9 rin) [ A011015 ] JPY 53.000-
*Bizen Osafune-ju YOKOYAMA Sukenao in shirasaya (3sun 9 bu 8 rin) [ A160114 ] JPY 57.000-
* Mino-no-kami Masatsune, in shirasaya (3 sun 8 bu ) [ A091015 ] JPY 80.000-
Swords which requre polishment
* Wakizashi No signature, in koshirae, (1 shaku 4 sun 6 bu 8 rin) [ A020615 ] JPY 150.000- Rusts are observed.
* Katana Nagamitsu, (mei : ura : Nagamitsu), in shirasaya (2 shaku 2 sun 3 bun 1 rin), [ A130114 ] JPY 230,000- Rusts are observed.


Please order by E-mail.About TOUKEN KOMACHI

What's NEW

Touken Komachi TOP


JAPANESE SWORD/ Katana____SWORD FITTINGS/ Tsuba Kozuka____ATELIER Touken Komachi____ARTICLES of SWORD____ANTIQUE_____Consigment sales

TEL&FAX +81-(0)3-5284-9014____E-mail : s_tsukada@toukenkomachi.com

Copyright © 2009 Touken komachi All rights reserved.